สพป.จันทบุรี เขต 1

โครงการฝึกทักษะงานอาชีพ


โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

      เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและรู้จักวางแผนในการทำงาน รักการทำงานมีทักษะในการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความต้องการ ความสามารถที่แตกต่างกันของนักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 

 ภาพหมุน

ภาพหมุน

ภาพหมุน

ภาพหมุน

ภาพหมุน

ภาพหมุน

ภาพหมุน

ภาพหมุน

ภาพหมุน

ภาพหมุน

ภาพหมุน

ภาพหมุน

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย วารุณี กิตติเวช


วารุณี
วารุณี กิตติเวช


IMG