สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ประจำปี 2565

   โรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภูู่ ประจำปีการศึกษา 2565 "ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันภัยยาเสพติดแก่นักเรียน และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมประกวดแข่งขันการแต่งคำขวัญ การประกวดวาดภาพระบายสี และการเขียนเรียงความ อีกทั้งโรงเรียนยังได้เชิญวิทยากรจาก "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลับพลา" มาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง


       กิจกรรมการประกวดแข่งขัน "การแต่งคำขวัญ การประกวดวาดภาพระบายสี และการเขียนเรียงความ"

               

     กิจกรรมการแสดงดนตรีสากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และศิษย์เก่า       นักเรียนที่ชนะการประกวดได้รับเกียรติบัตรและรางวัล จากท่าน ผอ.ธีรภัทร  ศรีบุญเรือง ท่าน รอง.จิรพงศ์  ใจบุญ และคณะครู

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย วารุณี กิตติเวช


วารุณี
วารุณี กิตติเวช


IMG