สพป.จันทบุรี เขต 1

11 ทัศนคติของธุรการ


ทัศนคติของงานธุรการ

งานธุรการเป็นงานที่มีขอบขายและหน้าที่ความรับผิดชอบที่กว้างมาก และมีลักษณะงานที่จะต้องประสานงานกับุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้านสารบรรณ การจัดเก็บและค้นหาเอกสาร การจัดเตรียมการประชุม การติดต่อประสานงานการให้บริการ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทและหน้าที่ของ "งานธุรการ” (Administration)

         1. ฝ่ายสนับสนุนหรือเรียกง่าย ๆ ว่า ฝ่าย supportเพื่อให้คนอื่นหรือพนักงานฝ่ายอื่น ๆ ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย

         2. เป็นสายงานที่เป็นเหมือนคนกลางที่จะคอยที่ขับเคลื่อนให้งานได้ดำเนินอย่างสะดวก เช่น การให้บริการ การติดต่อประสานงาน การจัดหา เป็นต้น

         3. เป็นสายงานการ "ควบคุมและ "ดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

         4. งานธุรการ "เป็นนักประสานและนักบริการที่ดี

         ขอบเขต ของสายงานธุรการ คือ งานที่เกี่ยวกับ "จัดหา จัดใช้ ดูแล และบริการ เพื่อนำมาซึ่งความสะดวกของหน่วยงานอื่นในองค์กร

หลักการและทัศนคติของผู้รับผิดชอบงานธุรการ

1. ยอมรับในธรรมชาติของสายงานที่ไม่เสร็จง่าย ๆ

         2. ยอมรับว่าผลงานที่ทำนั้น "เสมือนปิดทองหลังพระอย่าหวังว่าจะได้รับคำชมง่าย ๆ

         3. ให้คิดเสียว่า คำตำหนิเป็นการสะท้อนความต้องการใช้บริการของคนในองค์กร

         4. ให้มองปัญหาที่เกิดขึ้นว่า เป็นสิ่งท้าทาย

         5. ให้มองความสำเร็จที่เกิดขึ้น เป็นกำลังใจ

         6. ให้นึกถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง และปฏิบัติหน้าที่อย่างยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย

         7. รู้จักการวางแผน และบริหารเวลาให้เป็น

         8. เปิดใจกว้าง และยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่น

         9. มีทักษะในการสื่อสารให้เกิดประสิทธิผล

         10. มุ่งสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

         11. ภูมิใจว่าเป็นหน่วยงานที่ทุกองค์กรต้องมี


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สุภาภรณ์ เนตรสว่าง


สุภาภรณ์
สุภาภรณ์ เนตรสว่าง


IMG