สพป.จันทบุรี เขต 1

การทดสอบอ่านออกเขียนได้ ป.4


การทดสอบอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้สอนนำไปใช้ในการวัดความสามารถด้านการอ่านการเขียนได้ อยู่ในร้อยละ 80 นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนอยู่ในระดับดี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สัญญา ศรีคงรักษ์


สัญญา
สัญญา ศรีคงรักษ์


IMG