สพป.จันทบุรี เขต 1

ฉ.14/2565 การแข่งขันมหกรรมกีฬาประชาชนระดับอำเภอ ภายในจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2565


วันที่ 20กันยายน 2565โรงเรียนวัดนาซา นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาประชาชนระดับอำเภอ ภายในจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนมัธยมท่าแคลง อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตซอล แฮนด์บอล เปตอง ชักเย่อ และกรีฑา เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อรทิชา บุญญะบุตร


อรทิชา
อรทิชา บุญญะบุตร


IMG