สพป.จันทบุรี เขต 1

สพป.จันทบุรี เขต 1 ร่วมเยี่ยมชมโบราณสถานในค่าย ตากสิน (เขตจันทบุรี)


          นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ประธานเดรือข่ายทุกเครือข่าย ประธานอำเภอ ผอ.โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป. จันทบุรี เขต 1 ร่วมเยี่ยมชมโบราณสถนในค่ายตากสิน (เขตจันทบุรี) เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการออกแบบการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการจัดรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง แยกออกมา 1 รายวิชาอย่างชัดเจน เพื่อบ่มเพาะให้นักเรียนภาคภูมิใจรักความเป็นไทย หวงแหนในสิ่งที่บรรพชนให้ไว้เป็นมรดกทางปัญญา รักษา สืบสาน ต่อยอดและนำมาปรับประยุกต์ในปัจจุบัน ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน (ค่ายตากสิน) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565

กล่องแสดงความคิดเห็น

ผู้บรรยายให้ข้อมูลดีมากครับ
บันทึก : 2022-12-02 15:11:28 เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คงบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG