นิเทศก์ news
งานเขียนของ พรณรงค์ ทรัพย์คง : โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1
การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ Chan 1 Education Platform
พรณรงค์ ทรัพย์คง
ลำดับ บทเรียนออนไลน์ ผลการทดสอบ ระดับที่ได้ แบบสำรวจ
1  การใช้ดิจิตัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย - - Report
2  สนุกคำนวณด้วยโปรแกรมตารางคำนวณขั้นมืออาชีพ - - Report
3  การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ - - Report
4  การใช้งานอินเทอร์เน็ต ผ่าน Report
5  การสร้างสื่อการสอนแบบ interactive ด้วย Microsoft PowerPoint - - Report
6  การใช้งานคอมพิวเตอร์ - - Report
7  เคล็ด(ไม่)ลับ Microsoft Word - - Report
8  Coding ผ่าน Report
9  การใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) - - Report
10  Adobe Photoshop CS6 ขั้นพื้นฐาน ผ่าน Report
11  การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ผ่าน Report
12  เทคนิคที่ควรรู้ใน Microsoft PowerPoint - - Report
13  การใช้โปรแกรม Google Forms ผ่าน Report
14  รูปแบบการจัดสำรับอาหารกลางวันหมุนเวียน 5 วัน ผ่าน Report
15  การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ผ่าน Report
16  เทคนิคจัดการข้อมูลง่าย ๆ ด้วย Microsoft Excel ผ่าน Report
17  การใช้งาน Youtube ผ่าน Report
18  การใช้งาน Application TikTok ผ่าน Report
19  จรรยาบรรณวิชาชีพครู และวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - - Report
20  การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษา - - Report
21  สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 9/2564) - - Report
22  เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล - - Report
23  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ - - Report
24  อากาศ - - Report
25  แม่เหล็ก - - Report
26  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัย ผ่าน Report
27  How to ใช้ Google Docs เปลี่ยนงานเอกสารให้ Online ได้ทุกที่ - - Report
28  การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกส์ (Infographic) ด้วยโปรแกรมแคนวา (Canva) - - Report
29  Writing Essay from Paragraph to Essay in CEFR - - Report
30  การตัดต่อวิดีโอเพื่อทำสื่อการสอน โปรแกรม Adobe Premiere Pro - - Report
31  วิธีการรับมือจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ - - Report
32  หลักสูตร Communicative Language 2 (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2) - - Report
33  คณิตศาสตร์ ผ่าน - Report
34  หลักสูตร Communicative Language 1 (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1) - - Report
35  การใช้งานโปรแกรม P SYSTEM 2022 - - Report
36  ความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) - - Report
37  แสงสีและการมองเห็น - - Report
38  น้ำ - - Report
39  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ Bar Model - - Report
40  การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) - - Report
41  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย "ถิ่นกำเนิดชนชาติไทย"
- - Report
42  External Integrity and Transparency Assessment: EIT1 - - Report
43  กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ - - Report
44  Basic Music Education - - Report
45  พื้นฐานการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ - - Report
46  วิทยาการคำนวณ - - Report
47  เสียง - - Report
48  Digital Content and Creation - - Report