สพป.จันทบุรี เขต 1

สถานพินิจฯ สู่สถานศึกษา

0

          โรงเรียนบ้านวังไมแดง จัดอบรมโครงการสถานพินิจฯ สู่สถานศึกษาเพื่อยกระดับการป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้เชิญคณะวิทยากรจากสถานพินิจ จังหวัดจันทบุรี และ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน จุดประสงค์ในการอบรม คือ

          1. เพื่อสร้างความตระหนักให้สถานศึกษาต้นแบบได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนและลดจำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม   

          2. เพื่อสถานพินิจฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาต้นแบบให้มีกลไกลการดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนอย่างยั่งยืน

          3. เพื่อสถานสถานศึกษาต้นแบบได้มีการยกระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนร่วมกับชุมชน และผู้ปกครอง

          3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การมีวินัย การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น การสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองมิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด และภัยอาชญากรรม หรือเป็นผู้กระทำความผิด    

            4. และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

         

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สุกัญญา โถสุวรรณ์


สุกัญญา
สุกัญญา โถสุวรรณ์


IMG