สพป.จันทบุรี เขต 1

การอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 25 กรกฎาคม 2563

การอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมธารน้ำใจ รร.อนุบาลบ้านหนองคล้าฯ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
จัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน โดยคณะวิทยากร ผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การระดมความคิด ฝึกความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี และการแสดงออกอย่างเหมาะสม การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ณรงค์ศักดิ์ วะโร


ณรงค์ศักดิ์
ณรงค์ศักดิ์ วะโร

บทความอื่นของ ณรงค์ศักดิ์IMG