สพป.จันทบุรี เขต 1

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

          การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนวัดแสลง ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนวัดแสลง ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน เพื่อใหเผู้ปกครองมีความเข้าใจตรงกันและสามารถปฏิบัติและสนับสนุกการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
 
          โดยนายวันชัย แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสลง ได้เปิดโครงการการจัดประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนวัดแสลง พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดหลักของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบไปด้วย
                        - การจักการเรียนการสอนภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
                        - การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน
                        - การชี้แจ้งรายละเอียดปลีกย่อยในการเปิดภาคเรียน


          การจัดการประชุมผู้ปกครอง ทางโรงเรียนวัดแสลงได้จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมก่อนการประชุม ส่วมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างตามแนวทางการปฏิบัติของกระทรวง ซึ่งสามารถคัดกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กล่องแสดงความคิดเห็น