สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน

โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของคณะกรรมการสภานักเรียนไทย
ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน โดยมี 4 ประเด็นหลัก คือ
1) ส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
2) ส่งเสริมการมีจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมอย่างมีความสุข
3) ส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวกรอง (Fake News)
4) ส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully


ขออธิบายความหมายนิดนึงนะคะว่า บูลลี่ bully คืออะไร?
คำว่า "บูลลี่” คือ พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น โดยเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่าและมักเกิดขึ้นในโรงเรียนเกือบทั่วโลก ไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทย

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สาธิต ใจคง


สาธิต
สาธิต ใจคง


IMG