สพป.จันทบุรี เขต 1

active learning


Active Learning (การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ)  กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยผ่านการกระทำและร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งเกิดขึ้นจากสมมติฐาน2ประการ อันได้แก่

1. การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์

2. แต่ละคนมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
กล่องแสดงความคิดเห็น

เป็นประโยชน์มาก
บันทึก : 2022-06-24 11:10:21 เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คงบทความโดย ลักษณารีย์ วงค์ดี


ลักษณารีย์
ลักษณารีย์ วงค์ดี


IMG