สพป.จันทบุรี เขต 1

ออมทรัพย์ออมสิน

ที่มา:http://kanpoly.ac.th/joomla2/index.php/2018-08-14-08-43-07

 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเน้นหลักการดำรงชีวิตด้วยการเดินสายกลางด้วยความพอเพียง ความสมดุลและความ ยั่งยืน ส่วนหนึ่งตามแนวนโยบายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การส่งเสริมให้เกิดการออม การสร้างวินัยในการออม รู้จักเก็บหอมรอมริบ ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นและไม่ฟุ่มเฟือย

การออมเงินเป็นหนึ่งในคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยเป็นการสร้างวินัยทางการเงิน และเป็นหลักค้ำประกันว่าอย่างน้อยในอนาคต ยังทำให้ผู้ออมมีเงินสำรองส่วนหนึ่ง ไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ดังนั้นการออมจึงเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ทุกคนควรมี การสร้างนิสัยให้รู้จักการอดออม  และความพอเพียง เป็นทักษะสำคัญในการดำเนินชีวิต ที่จะสามารถจัดการกับรายได้ของตนเองได้

การออมเป็นการปลูกฝังคุณธรรม ให้กับเด็ก ซึ่งการที่เราทำอะไรซ้ำๆ บ่อยๆ จนติดเป็นนิสัยก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนขาดไม่ได้

กระปุกออมสินเป็นแหล่งเก็บเงินที่แรกที่เด็กๆรู้จัก ทั้งพ่อแม่และคุณครูสอนว่าต้องเก็บเงินใส่กระปุกออมสินไว้ โตไปจะได้ไม่ลำบาก  

          เราต้องสร้างแรงบันดาลใจในการออมเงิน โดยเริ่มจากระปุกออมสิน การหยอดกระปุกออมสินจนชินจะทำให้เด็กๆ ได้ซึมซับนิสัยการออม ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติ และพฤติกรรมด้านการประหยัด และเก็บออมได้มากคือการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมการเก็บออมอย่างสม่ำเสมอ

 


 

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สมคิด อยู่จำเนียร


สมคิด
สมคิด อยู่จำเนียร

บทความอื่นของ สมคิดIMG