สพป.จันทบุรี เขต 1

การตรวจสุขภาพครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลสนามไชย ในการตรวจสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน


การตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล


การให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล


การตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา


การให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา


กล่องแสดงความคิดเห็น