สพป.จันทบุรี เขต 1

การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

10 กรกฎาคม 2563
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากเทศบาลตำบลสนามไชย เข้าตรวจแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายพร้อมกับกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา

ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครเทศบาลตำบลสนามไชย


อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลสนามไชยได้ให้ความรู้กับครูในการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

กล่องแสดงความคิดเห็น