สพป.จันทบุรี เขต 1

สิ่งที่เด็กไทยควรทำได้ก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษา


สิ่งที่เด็กไทยควรทำได้ก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษา
เด็กอนุบาลที่จะขึ้นไปชั้นประถมศึกษานั้น อะไรคือสิ่งที่พวกเขาจะต้องทำได้ในสายตาครูผู้สอนแบบเรา ๆ

ต่อไปนี้คือ 10 สิ่งที่เด็กไทยควรทำได้ก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาในมุมมองของผู้เขียนที่คิดว่าน่าจะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ช่วยเหลือตัวเอง

ก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษา เด็กทุกคนควรที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ได้อย่างดี โดยไม่จำเป็นต้องมีคนคอยให้ความช่วยเหลือ เช่น การขับถ่าย การรับประทานอาหาร และ การแต่งตัว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือความพร้อมสำคัญที่เด็กควรต้องทำได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล

ตื่นแต่เช้า

ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากระดับปฐมวัยสู่ระดับประถมศึกษานั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวเด็กซึ่งหนึ่งในนั้นคือ เรื่องของการมาโรงเรียน โดยในระดับปฐมวัยนั้นผู้ปกครองมักจะเป็นคนพาเด็กมาส่งกับคุณครูโดยตรง และมักจะเป็นไปตามความพร้อมของเด็กและผู้ปกครองในการมาโรงเรียน โดยไม่คำนึงถึงเรื่องของเวลาเท่าไหร่ แต่เมื่อเป็นระดับชั้นประถมศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนที่ชัดเจน เรื่องของเวลาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะส่งเด็กที่หน้าประตูโรงเรียน หรือบางทีสำหรับเด็กที่มีบ้านไม่ไกลนักอาจให้เด็กเดินทางมาโรงเรียนด้วยตัวเอง เพื่อให้ทันทำกิจกรรมในตอนเช้า ดังนั้นเด็กที่ขึ้นชั้นประถมศึกษา จึงควรเป็นเด็กที่ตื่นแต่เช้าและเข้านอนตรงเวลา ซึ่งประโยชน์ในการพัฒนาร่างกายของเด็ก และยังเป็นการแสดงอุปนิสัยที่ดีในการตรงต่อเวลาอีกด้วย

มีพื้นฐานการอ่าน

พื้นฐานในการอ่านที่กล่าวถึงนี้ ไม่ได้หมายความว่าเด็กอนุบาลนั้นจะต้องสามารถอ่านได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่หมายถึงเด็กในระดับปฐมวัยนั้นจะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องของการอ่านและการเขียนอย่างง่าย ในการอ่าน เด็กๆจะต้องเรียนรู้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และการออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ รู้จักการสะกดคำอย่างง่าย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการอ่าน เช่น กอ สระอา กา ขอ สระอา ขา เป็นต้น ซึ่งเราสามารถส่งเสริมเด็กปฐมวัยในเรื่องนี้ผ่านการเล่านิทานและการอ่านร่วมกันได้

รู้จักการเขียน

เด็กอนุบาลจะต้องรู้จักวิธีการจับดินสอ การเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รวมถึงการเขียนคำศัพท์ง่าย ๆ โดยวางตำแหน่งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ซึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงทักษะด้านการเขียนของเด็กนั้นคือ การเขียนชื่อของเด็ก ซึ่งการเขียนชื่อนี้ นอกจากจะช่วยให้ครูประถมศึกษาสามารถเริ่มต้นการสอนในเนื้อหาของประถมศึกษาได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลากับการสอนให้เด็กเขียนชื่อแล้ว การเรียนรู้ในระดับประถมศึกษานั้น ส่วนใหญ่จะเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ดูแลของใช้ส่วนตัวของตัวเอง การเขียนชื่อเพื่อทำสัญลักษณ์ไว้บนอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ จะช่วยให้เด็กจดจำสิ่งต่าง ๆ ของตัวเองได้ ซึ่งทำให้ของใช้ต่าง ๆ ไม่สูญหายอีกด้วย

เข้าใจหลักคณิตศาสตร์และการคำนวณ

ก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษา เด็กจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับตรรกะ ตัวเลขและการคำนวณ โดยจะต้องรู้จักตัวเลข ค่าจำนวน การบวกและการลบ ซึ่งนับเป็นทักษะทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นและเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้การคำนวณ

ยกมือไหว้

การไหว้นับเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทย เป็นเอกลักษณ์ในการทักทายหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเคารพนบนอบและมีมารยาท ซึ่งทำให้ผู้ที่ปฏิบัติ เป็นที่รักและน่าคบหา การไหว้ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นไปด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งผู้ปฏิบัติและคู่สนทนา จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรฝึกให้เด็กปฏิบัติอยู่เป็นประจำ

พูดอย่างสุภาพและมีหางเสียง

การที่เด็กสามารถพูดด้วยคำพูดที่สุภาพและมีหางเสียงได้นั้น เป็นผลจากการที่เด็กเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม โดยสามารถเลือกใช้คำพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคล ซึ่งทักษะเหล่านี้ช่วยให้การสื่อสารระหว่างกันมีบรรยากาศที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทักษะการใช้เทคโนโลยี

สำหรับเด็กในโลกยุคปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งเด็กยุคใหม่ควรจะต้องรู้จักเปิดปิดอุปกรณ์ สามารถสืบค้น และใช้งานแอปพิเคชันบางอย่างได้ด้วยตัวเอง มีทักษะในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้เด็กใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับตัวเองได้อย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ดี การใช้เทคโนโลยีของเด็กยังคงต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองและครูผู้สอน โดยจะต้องกำหนดรูปแบบและเวลาในการให้เด็ก ๆ ใช้อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เด็กได้รับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีมากจนเกินไป

การดูแลความปลอดภัยของตัวเอง

การดูแลความปลอดภัยส่วนตัวนับเป็นเรื่องพื้นฐานที่เด็กทุกคนจะต้องใส่ใจและให้ความสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงและระมัดระวังจากภัยอันตรายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การดูแลตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย เดินทางด้วยความไม่ประมาท หรือ ระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และรวมไปถึงการรู้จักปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญกับเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์วิกฤตด้วย ซึ่งส่วนหนึ่งที่เด็กควรต้องรู้คือ เบอร์โทรผู้ปกครองและเบอร์โทรฉุกเฉินต่าง ๆ

เรียนรู้คำศัพท์และกล่าวทักทายด้วยภาษาอังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษนับเป็นทักษะอีกอย่างหนึ่งที่เด็ก ๆ ควรจะมีก่อนก้าวขึ้นไปเรียนในระดับประถมศึกษา การรู้จักสื่อสารและทักทายด้วยภาษาอังกฤษจะช่วยให้พวกเขาเคยชินและเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น

 

ทั้งหมดนี้นับเป็นสิ่งที่ผู้เขียนมองว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งผู้เขียนหวังว่าบทความนี้ จะช่วยเชื่อมรอยต่อระหว่างการศึกษาปฐมวัยกับประถมศึกษา ให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้นได้


กล่องแสดงความคิดเห็น