สพป.จันทบุรี เขต 1

ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยน้ำว้าผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยน้ำว้า  

         โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ 1 อาชีพ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Active Learning / โครงงาน / โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน 
          - นักเรียนสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้าเพื่อการจำหน่ายและมีรายได้ระหว่างเรียน
          - สร้างทางเลือกและความปลอดภัยในการบริโภคน้ำส้มสายชูหมักจากธรรมชาติ

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย นิชานันท์ บุรวัชระไชย


นิชานันท์
นิชานันท์ บุรวัชระไชย


IMG