สพป.จันทบุรี เขต 1

อบรมการสร้างสื่อวีดีโอการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถานศึกษา


วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 กลุ่มนิเทศฯ สพป.จันทบุรี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถานศึกษาการทำสื่อวีดีโอเพื่อการเรียนรู้ 1 โรงเรียน 1 ประวัติศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ โดยวิทยากร ศน.พรณรงค์ ทรัพย์คง ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม 120 คน ผู้เข้าอบรมได้รับเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างสื่อวีดีโอประเภทสารคดี การแนะนำโปรแกรมตัดต่อภาพ โปรแกรมตัดต่อเสียง ตลอดจนเรื่องของการวางแผนการออกแบบงานทำสารคดีประวัติศาสตร์ของแต่ละโรงเรียนในเนื้อหาการบรรยายมีการสรุปที่สำคัญเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลสำหรับการทำสื่ออยู่ 3 ประเด็นคือ การเตรียมบท เนื้อหาสำหรับการทำสารคดี การเตรียมภาพและวีดีโอสำหรับนำมาใช้ทำสื้อ และสุดท้ายคือ การบันทึกเสียงบรรยาย การเลือกเสียงประกอบเพื่อใช้ประกอบการบรรยายสื่อ ซึ่ง 3 องค์ประกอบนี้คือ 3 องค์ประกอบหลักสำหรับการทำสื่อสารคดีในครั้งนี้ในช่วงที่ 2 ของการอบรมผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการนำสื่อเข้าระบบแพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกเตรียมสำหรับการนำสื่อการเรียนรูปประวัติศาสตร์ที่จะสร้างขึ้นจริงเข้าสู่ระบบ
นอกจากนี้ยังได้ฝึกปฏิบัติการนำเข้าแบบทดสอบประเภทปรนัย ทำให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการนำเข้าเนื้อหาบทเรียน และแบบทดสอบประเภทปรนัย นอกจากนี้ระบบยังสามารถแนบแผนการสอนที่สอดคล้องกับบทเรียน
จากการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้ไปดำเนินงานจัดทำสื่อและเตรียมนำเข้าสื่อพร้อมทั้งแบบทดสอบ และนำไปใช้จริงกับนักเรียนต่อไป
1.เลือกปุ่มสร้างเนื้อหา
2.พิมพ์ชื่อบทเรียนที่ช่องสร้างบทเรียน
3.กดปุ่มบันทึกสีน้ำเงิน


เลือกเครื่องมือแก้ไขรูปดินสอ

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


พรณรงค์
พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG