สพป.จันทบุรี เขต 1

การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเทคนโลยีดิจิทัล Playlist ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิวิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)          วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมทั้ง นายณัฐชา ทัศนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนทมป่าข่า สพป.อุดรธานี เขต 2 , นายพรณรงค์ ทรัพย์คง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.จันทบุรี เขต 1 , นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก็ชำนาญการพิเศษ สพม.กาพสินธ์ และคณะวิทยากร/ทีมโปรแกรมเมอร์ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัล Playlist ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ระหว่างวันที่ 7-11 กั้นยายน 2565 ณ ห้องประชุมมงกุฎดาว โรงแรมสยามแกรนด์

กล่องแสดงความคิดเห็น