สพป.จันทบุรี เขต 1

รวมงานค้นคว้าอิสระ โดยผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ สพป.จันทบุรี เขต 1


IMG

รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย เรื่อง เปิดดู
 1.นายพรณรงค์ ทรัพย์คง การศึกษาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1
เปิดอ่าน
 2.นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้าน การศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนนาฏศิลป์เครือข่ายที่ ๘ กลุ่มอำเภอท่าใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
เปิดอ่าน
 3.นายสินธ์ ศรีพลพา ความพึงพอใจของครูผู้สอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนวัดสิงห์ที่มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะ(Coaching)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
เปิดอ่าน
 4.นางสุพรรณี สุทธิประภา ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนบ้านซอยสอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
เปิดอ่าน
 5.นายกิตติศักดิ์ พลเดช การศึกษาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส เครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 จันท์ธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
เปิดอ่าน
 6.นางสาวสุวิมล โคกคาน การศึกษาการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ในการรองรับการประเมินภายนอกรอบ 4 ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 9 แก่งก้าวหน้าพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
เปิดอ่าน
 7.นางวิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย 7 คุ้งวิมาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
เปิดอ่าน
 8.นางสาวศิริพร แทนทด การศึกษาสภาพการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูผู้สอนประถมศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 7 คุ้งวิมาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
เปิดอ่าน
 9.นายทรงวุฒิ เดชมาลา ศึกษาเจตคติการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก(Active Learning) กลุ่มเครือข่ายที่ ๕
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
เปิดอ่าน
 10.นางสาวรุ่งอรุณ สังวาล การศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กรณีสังกัดศึกษาโรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
เปิดอ่าน
 11.นางสาวนวพร น้อยมิ่ง การศึกษาจัดการเรียนรู้เสริมทักษะอาชีพของโรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
เปิดอ่าน
 12.นางสาววิไลลักษณ์ รักษาพล
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ)
ของโรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
เปิดอ่าน
 13.นายประภัทร ประภัสสรางกูล ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ ๖
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
เปิดอ่าน
 14.นางสาวกมลพร กลมเกลี้ยง ศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแบบ CLT ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนในเครือข่าย 5 (เบญจไตรภาคี)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
เปิดอ่าน
 15.นางเอื้ออารีย์ ศรีมาลา สภาพการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยโรงเรียนเครือข่ายที่6
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
เปิดอ่าน
 16.นางสาวศรีสุดา สมทรัพย์ ความพร้อมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนดนตรีไทยในสถานศึกษาเครือข่าย 10 อำเภอแก่งหางแมว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
เปิดอ่าน

กล่องแสดงความคิดเห็น