สพป.จันทบุรี เขต 1

การจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori - โรงเรียนวัดแสลง


การจัดการเรียนแบบ Montessori
โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร)

ในภาพอาจจะมี 2 คน

มอนเตสซอรี่คืออะไร?

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

มอนเตสซอรี่ (Montessori) คือการจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เสรีภาพแก่เด็ก และกระตุ้น ให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองให้ใช้จิตใจ ซึมซับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความสนใจ ความต้องการและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ของเด็กยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลคำนึงถึงเด็กเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ จัดสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ให้เด็กได้ฝึกทักษะกลไกผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า รู้จักควบคุมการทำงานด้วยตัวเอง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

มอนเตสซอรี่ เชื่อว่า
"เด็กคือ.....ผู้รู้ความต้องการของตนเองและมีความสามารถที่จะซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมได้"
อ้างอิงจากhttps://www.ansd.ac.th

จากนั้นฟังบรรยายจากวิทยากร นายวันชัย แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร) เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ในระดับปฐมวัย

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ข้อความ

Clip Video

กล่องแสดงความคิดเห็น