สพป.จันทบุรี เขต 1

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET
ตามโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

          วันนี้คณะฝึกประสบการณ์ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 แต่ละคนก็ได้รับบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปรับหน้าที่ลงทะเบียนผู้มาเข้าร่วมประชุม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

เตรียมอาหารว่าง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ผู้เข้าประชุมอ่านเอกสารก่อนการประชุม

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการประชุม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

นายเดือน ทองกุล
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
เป็นประธานในพิธีเปิด

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความดร.สุทธิ สุวรรณปาล
วิทยากรบรรยายเรื่องการสอบ O-NETในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาช่วยกันเก็บเอกสารการประชุม

หลังจากนั้นก็สิ้นสุดสุดภาระงานหน้าที่ในวันนั้น เป็นวันที่ได้รับความรู้เรื่องระเบียบวิธีการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ในส่วนของผู้จัดการสอบ และยังได้ทำหน้าที่จัดประชุมซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของผู้เป็นศึกษานิเทศก์ต้องทำ เป็นทักษะหนึ่งที่ต้องมี ในทุก ๆ กระบวนการของการฝึกประสบการณ์ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประยุกต์การทำงานทั้งหมด

กล่องแสดงความคิดเห็น