สพป.จันทบุรี เขต 1

ความรู้เกี่ยวกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยท่านสมชาย อรุณธัญญา

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง Auyporn Intarawong, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

เริ่มต้นด้วยการเซ็นชื่อก่อนฝึกปฏิบัติงาน ต่อจากนั้นท่านสมชาย อรุณธัญญา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ได้รับความรู้เรื่องของ "สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับศึกษานิเทศก์โดยตรงคือ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมายในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

จากความรู้ที่ท่านท่านสมชาย อรุณธัญญา ได้ถ่ายทอดให้กับคณะฝึกประสบการณ์เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ปฏิบัติงานอย่างมาก ศึกษานิเทศก์ต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งนี้เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ และ สถานที่ในร่ม

จากนั้นทุกคนก็นั่งศึกษา SAR เพื่อเขียนแผนการนิเทศการศึกษา

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง

มีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบการเขียนแผนนิเทศการศึกษาผู้ฝึกประสบการณ์ท่านใดไม่เข้าใจวิธีการเขียนก็สามารถปรึกษาพี่เลี้ยงได้ทันที พี่เลี้ยงให้คำแนะนำกับทุก ๆ คนได้ดีมาก ๆ ครับ ทำให้แนวทางในการเขียนแผนนิเทศการศึกษา

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

นอกจากจะได้คำแนะนำในการเขียนแผนนิเทศการศึกษาแล้วผู้ฝึกประสบการณ์ยังได้คำแนะนำในเรื่องของการทำปฏิทินการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

การทำงานอย่างเป็นระบบในทุก ๆ วัน ทำให้ผู้ฝึกประสบการณ์จัดการกับงานที่ได้รับมอบหมายประสบความสำเร็จในทุก ๆ งาน บางครั้งอาจจะมีปัญหาบ้างก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศน.พี่เลี้ยง ที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ประกอบกับทุกคนมีความกระตือรือร้นในการทำงานเป็นอย่างดี


กล่องแสดงความคิดเห็น