สพป.จันทบุรี เขต 1

E = mc^2 สมการฟิสิกส์เปลี่ยนโลกอ้างอิงจาก
https://www.youtube.com/watch?v=dJJNu-2mupk

27 กันยายน พ.ศ. 2448 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นำเสนอสมการก้องโลกE=Mc^2กล่องแสดงความคิดเห็น