สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Application


โรงเรียนวัดขุนซ่องได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Application 
เป็นสื่อเทคโนโลยีช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ชนัญชิดา หวังทรัพย์


ชนัญชิดา
ชนัญชิดา หวังทรัพย์


IMG