สพป.จันทบุรี เขต 1

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การบริหารโรงเรียนเป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารและครูอาจารย์ที่ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนของนักเรียนให้เกิดความรู้และคุณลักษณะที่ต้องการ ในสภาพปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไป สิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียนเปลี่ยนไป ทำให้ผู้บริหารและครู อาจารย์ต้องรู้จักการจัดการมากขึ้น และที่สำคัญต้องนำเอาความร่วมมือของชุมชนรอบโรงเรียนมาช่วยจัดการศึกษา ต้องดึงเอาศักยภาพของชุมชนมาพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น  ผู้บริหารต้องเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นผู้นำชุมชนจึงจะสามารถทำให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 

การที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นวิธีการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตรงกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ที่จะต้องอาศัยพลังของทุกส่วนมาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในทุกด้านของโรงเรียน เพราะในสภาพปัจจุบันนี้ การเรียนรู้ของนักเรียนมิได้จำกัดอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมเหมือนเมื่อในอดีต ผู้เรียนต้องการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย เพื่อการพัฒนาตนเองเข้าสู่สังคมแห่งการต่อสู้มากขึ้น การตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนและโรงเรียนจึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุก ๆ ฝ่าย เข้ามาร่วมระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ที่มีบทบาทมากในการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในภารกิจและกิจกรรมการดำเนินการของโรงเรียน เพื่อผลักดันกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน ให้ประสบความสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกลุ่มพลังที่มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างมาก เป็นผู้สร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาให้มีความทันสมัย เป็นผู้ผลักดันให้โครงการต่าง ๆ ในโรงเรียน สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งคณะครู อาจารย์ ให้มีความมั่นใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานย่อมส่งผลในทางที่ดีต่อโรงเรียนและชุมชนที่อยู่อย่างแน่นอน และผู้ืที่ได้รับประโยชน์สูงสุดย่อมเป็นนักเรียน ซึ่งเป็นลูกหลานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเอง กล่องแสดงความคิดเห็น