สพป.จันทบุรี เขต 1

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม


หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม
ดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
ปีงบประมาณ 2563

พฤติกรรม การจัดการขยะของนักเรียน
โรงเรียนวัดขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

          การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนโรงเรียน
วัดขุนซ่อง ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรม
การจัดการขยะของนักเรียนโรงเรียนวัดขุนซ่อง ตา บลขุนซ่อง อา เภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงด้านการจัดการขยะของของนักเรียนโรงเรียนวัดขุนซ่อง
ตา บลขุนซ่อง อา เภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1-3 โรงเรียนวัดขุนซ่อง ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ปี การศึกษา 2563
จานวน 127 คน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ และมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
          ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
2)พฤติกรรมการจัดการขยะของนักเรียนโรงเรียนวัดขุนซ่อง ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับสูง และ 3) แนวทางในการปรับปรุงด้านการจัดการขยะของนักเรียน
โรงเรียนวัดขุนซ่อง ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
คำสำคัญ: พฤติกรรม, การจัดการขยะ, นักเรียน

https://drive.google.com/file/d/1mKaAVUingdH7_SQgO8ctxt1C8faj_Zuo/view?usp=sharingกล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ชนัญชิดา หวังทรัพย์


ชนัญชิดา
ชนัญชิดา หวังทรัพย์


IMG