สพป.จันทบุรี เขต 1

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน
การเขียน การคิดวิเคราะห์ โดยใช้สื่อนวัตกรรม
แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

บทคัดย่อ
           
               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ โดยใช้สื่อนวัตกรรม
แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 34 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย สื่อนวัตกรรมนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านถูกต้องตามหลักภาษาไทย การอ่านรู้เรื่อง นวัตกรรม
แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพ และนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์หาคำตอบจาก
เรื่องสั้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ก่อนหลังเรียน (T- score) 
               ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน ( x̅ ) 13.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนน (SD) 6.59 ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน (T- score) 46.61 ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน (T- score)
53.39 ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน (T- score) 6.78 ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน เขียน
และการคิดวิเคราะห์ สูงขึ้นร้อยละ 14.55 อย่างมีนัยสาคัญที่ .01 รวมทั้งมีการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรมจาก
เรื่องสั้น ต้นกล้าที่ซื่อสัตย์ ส่งเสริมผู้เรียนคุณธรรมเรื่อง ความซื่อสัตย์ และแสนดีสร้างบุญ ส่งเสริมผู้เรียน
คุณธรรม การให้ทาน นอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์การการใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ที่ได้เห็น
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ จากแอพลิเคชั่น Quiver ให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการที่ได้เห็นจากภาพ

https://drive.google.com/file/d/1foYfcWUUASMfvrgYyRrZF_EPW4DnxDvv/view?usp=sharing

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ชนัญชิดา หวังทรัพย์


ชนัญชิดา
ชนัญชิดา หวังทรัพย์


IMG