สพป.จันทบุรี เขต 1

ทำไมเราต้องแยกขยะ

ทำไมเราต้องแยกขยะ

ทำไมเราต้องแยกขยะ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ได้ทำกิจกรรมการรณรงค์ เรื่อง การทิ้งขยะให้ถูกสีถูกประเภท โดยการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาในชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความเข้าใจและเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้