สพป.จันทบุรี เขต 1

การเขียนย่อหน้า

     การเขียนย่อหน้า  

                                                                                                                                 

                   ย่อหน้า คื เรื่องราวตอนหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยประโยคหลาย ๆ    ประโยคมารวมกันเป็นย่อหน้า มีทั้งใจความสำคัญและประโยคอื่น ๆ ให้มี เนื้อหาอธิบายขยายใจความสำคัญนั้นอย่างชัดเจน   ถ้านำย่อหน้าหลาย ๆ ย่อหน้ามาเขียนติดต่อกัน และเนื้อหา เป็นเรื่องเดียวกันแต่ละย่อหน้ามีความสัมพันธ์ก็จะเป็นเรียงความ   การเขียนย่อหน้าอาจเขียนได้หลายแบบ ดังนี้

 1. เขียนประโยคใจความสำคัญตอนต้นย่อหน้าและเขียนประโยคขยายความต่อจากประโยคใจความสำคัญ

2. เขียนประโยคใจความสำคัญอยู่ตรงกลางย่อหน้าและเขียนประโยคที่เป็นส่วนขยายอยู่ตอนต้นและตอนท้าย                                    

3. เขียนประโยคที่เป็นประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายและมีประโยคขยายอยู่ตอนต้นของย่อหน้า

4. เขียนประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนต้นและตอนท้ายย่อหน้า และมีประโยคขยายอยู่ตอนกลางของข้อความ

อย่าลืมนะครับว่า ย่อหน้า คือ เรื่องราวตอนหนึ่งๆ มีหลายประโยคแต่มีประโยคที่มีใจความสำคัญและประโยคอื่น ๆ มาเป็นส่วนขยายใจความสำคัญอาจอยู่ตอนต้น ตอนกลางหรือตอนท้ายของย่อหน้าก็ได้


 แหล่งที่มา : อัจฉริยะภาษาไทย ชุด การใช้ภาษาไทย

ภาพจาก :https://theteachingq.com/structured-paragraph-writing-taught-step-by-step/

 

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย เกณภพ บุญรักษา


เกณภพ
เกณภพ บุญรักษา

บทความอื่นของ เกณภพIMG