สพป.จันทบุรี เขต 1

ทักษะอาชีพของหนู หนู

ความสำคัญของการสร้างอาชีพ

โดยทั่วไปวัตถุประสงค์หลักของการสร้างอาชีพ คือ การมีรายได้เพื่อนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งกว่าจะทำงานและมีรายได้ ต้องเตรียมความพร้อมหลายด้าน เช่น ด้านตนเอง ด้านข้อมูลความรู้ ด้านทักษะ ที่จำเป็นสำหรับอาชีพเฉพาะอย่าง ด้านเงินทุน เป็นต้น

1. ด้านตนเองนักเรียนต้องมีแรงจูงใจที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จ ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษและในระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาที่จะสามารถประกอบอาชีพตามความสนใจ ตามความสามารถและความถนัดของตนเองได้ในอนาคต รวมถึงดูแลรักษาสุขภาพกายในแข็งแรง พร้อมที่จะเรียนรู้และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ด้านข้อมูลความรู้นักเรียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับข่าวที่เป็นปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แนวโน้มความต้องการของอาชีพในตลาดแรงงาน โดยการดูจากข่าวในโทรทัศน์ หังวิทยุ อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสารเกี่ยวกับการสมัครงาน อ่านบทความต่างๆ ในเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของกรมพัฒนาผีมือแรงงาน เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานเว็บไซต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ต่างๆ เว็บไซต์ที่ประกาศรับสมัครงาน เป็นต้น

3. ด้านทักษาะที่จำเป็นสำหรับอาชีพเฉพาะอย่างนอกจากวิชาความรู้ในบทเรียนต้องฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพเฉพาะอย่าง ด้วยการเรียนพิเศษเพิ่มเติม หรือศึุกษาจากผู้มีประสบการณ์ในเรื่องที่สนใจ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานการใช้เครื่องใช้สำนักงานการเล่นกีฬา การเล่นดนตรี การร้องเพลงการพูด อ่าน และเขียนภาษาต่างประเทศ การวาดภาพ การทำอาหาร การทำขนม หรือปรุงเครื่องดื่ม เป้นต้น

4. ด้านเงินทุน ในกรณีที่เลือกประกอบอาชีพอิสระ เช่น ขายอาหารขายเสื้อผ้า ขายยา ซ่อมรถยนต์ จะต้องมีเงินทุนในการซื้อสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ และเช่าชื่ออาคารสถานที่เพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งเงินทุนนี้อาจได้มาจากเงินออม หรือเงินกู้ยืมจากธนาคารเมื่อจบการศึกษาในระดับอุกมศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นในอาชีพ และมีเงินทุนแล้ว ก็จะสามารถประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน

 

ที่มา;เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน
คุณครูวรัญญา กิ่งสวัสดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9

 
 

ที่มา;ME-D Channel

 

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ชาลิสา ชิมโพธิ์คลัง


ชาลิสา
ชาลิสา ชิมโพธิ์คลัง

บทความอื่นของ ชาลิสาIMG