สพป.จันทบุรี เขต 1

การส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

การส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

ประจำปีการศึกษา 2563


     เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีถือเป็นวันแม่แห่งชาติเพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และตามโอกาสดังกล่าวนี้โรงเรียนวัดรำพันฯ จึงได้เห็น ความสำคัญของการที่ลูกจะได้แสดงออกต่อความรักที่มีต่อแม่ของตน เป็นการเทิดทูลต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับเด็ก ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โรงเรียนวัดรำพันฯจึงได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี