สพป.จันทบุรี เขต 1

การใช้เวลาว่างปลูกพืชผักสวนครัว

       
การใช้เวลาว่างปลูกพืชผักสวนครัว

       

     โรงเรียนวัดรำพันฯ มีการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและเยาวชนให้มีทักษะชีวิต รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมตลอดจนการส่งเสริมเพิ่มทักษะด้านการเตรียมอาชีพในอนาคต โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาประยุกต์ใช้ จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักสวนครัวทั้งแบบใช้ดินและแบบไร้ดินให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดรำพันฯ