สพป.จันทบุรี เขต 1

โรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโรงเรียนรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เป็นแนวทางปฏิรูปโดยแท้ที่ยึดหลักไตรสิกขา เป็นองค์รวม เป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เรียนรู้ตลอดชีวิต ประสานประโยชน์ให้สังคม

ลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธ เน้นการจัดสภาพทุก ๆ ด้านเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการ ส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงาม ตามลักษณะแห่งปัญญาวุฒิธรรม 4 ประการคือ

1.สัปปุริสังเสวะการอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้ มีครู อาจารย์ดี มีข้อมูลที่ดี

2.สัทธัมมัสสวนะการเอาใจใส่ศึกษา โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี

3.โยนิโสมนสิการมีกระบวนการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลที่ดี และถูกวิธี

4. ธัมมานุธัมมปัตติสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม


ทั้งนี้ โรงเรียนวัดเนินยาง(ประยูรราษฎร์วิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย นิภาภรณ์ ช่างไถ


นิภาภรณ์
นิภาภรณ์ ช่างไถ

บทความอื่นของ นิภาภรณ์IMG