สพป.จันทบุรี เขต 1

เลือกตั้งประธานนักเรียน


เลือกตั้งประธานนักเรียน

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้

✅30-31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
✅ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน
✅เบอร์ 1 พรรค สฤษดิเดชก้าวไกล เด็กหญิงลภัสรดา แก้วบริสุทธิ์ 2,332 คะแนน
✅เบอร์ 2 พรรครวมพลังขาวเขียว เด็กหญิงณัฐฐานันท์ รัตนพงศ์ 685 คะแนน
✅นักเรียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,228 คน
✅นักเรียนผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด (30-31 ก.ค.63) 3,205 คน
✅ไม่มาใช้สิทธิ(ขาดเรียน) 23 คน
✅งดออกเสียง 185 คน
✅บัตรเสีย 3 ใบกล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สุทัศน์ วิลัยการ


สุทัศน์
สุทัศน์ วิลัยการ


IMG