สพป.จันทบุรี เขต 1

เข้ารับรางวัลจาก นายสุริยนต์ กัลยาณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จำนวน 4 รางวัล

          31 ตุลาคม 2566 โรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธิ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 1 เข้ารับรางวัลจากนายสุริยนต์กัลยาณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จำนวน 4รางวัล   ดังต่อไปนี้

1.ตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” 2565 ระดับประถมศึกษา

2.รางวัลIQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

3.รางวัลสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา

ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านหนึ่งนักเรียน หนึ่งอาชีพ : มีงานทำ-มีอาชีพ

และ 4. นางอนุรี สาริก ครูชำนาญการโรงเรียนวัดสิงห์ฯ ได้รับรางวัลคุรุสดุดีศรีจันท์ 1 ประจำปี 2566

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรพรรณ หอมเกษร


พรพรรณ
พรพรรณ หอมเกษร

บทความอื่นของ พรพรรณIMG