สพป.จันทบุรี เขต 1

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน สู่การเป็นผู้นำ ประจำปี 2565

 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี  กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
 สู่การเป็นผู้นำ ประจำปี 2565เด็กหญิงณัฏนิช เกิดคำและ เด็กหญิงณัฐกมล เกิดคำ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรีฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย วัชณี ศรีคงรักษ์


วัชณี
วัชณี ศรีคงรักษ์


IMG