สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมค่ายวิชาการ (โครงการส่งเสริมความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรของนักเรียนระดับประถมศึกษา)

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา)สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ (โครงการส่งเสริมความสามารถและทักษะที่จำเป็น ตามหลักสูตรของนักเรียนระดับประถมศึกษา) ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนและรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรพรรณ หอมเกษร


พรพรรณ
พรพรรณ หอมเกษร

บทความอื่นของ พรพรรณIMG