สพป.จันทบุรี เขต 1

การจัดการเรียนการสอน "มุ่งสู่อาชีพ"

0โรงเรียนบ้านต้นกระบก การจัดการเรียนการสอน วิชา ช่างขนมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การทำ " ขนมถั่วแปบ "เป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความคิดรวบยอดของศาสตร์ต่างๆ มาใช้ในชีวิตจริงได้โดยมี นางอัจฉรา  ขวัญกิจบุญชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านต้นกระบก ได้รับมอบหมายให้ จัดการเรียนการสอน วิชาช่างอาหารไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการสอนการทำขนมไทย และอาหารไทย ต่างๆ โดยการจัดการเรียนการสอนนั้น คุณครูจะเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
กล่องแสดงความคิดเห็น