• ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนรวม
  • The Winer
  • ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
  • รับ - ผิด - ชอบ
รับ - ผิด - ชอบ
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ตอน การทำเวร

Movie Reviews

เกรซี่และชิปปี้เพื่อนรัก​
เกือบสายเกินไป
พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
หน้าที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน

>

ภาพยนตร์ (Movie)

ภาพยนตร์ (Movie) รวบรวมภาพยนตร์สั้นผลงานนักเรียน

สื่อการเรียนรู้ (Media)

รวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

สารคดี (Documentary)

รวบรวมสารคดีเพื่อการศึกษาที่มีประโยชน์