การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สพป.จันทบุรี เขต 1
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านการใช้ประโยชน์)
สพป.จันทบุรี เขต 1
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านการพัฒนา)
สพป.จันทบุรี เขต 1
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ)
สพป.จันทบุรี เขต 1
หลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สพป.จันทบุรี เขต 1
การพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทุกตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.จันทบุรี เขต 1
แนวทางการปฏิบัติงานว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา
สพป.จันทบุรี เขต 1
หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สพป.จันทบุรี เขต 1
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านการสรรหา)
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2562
สพป.จันทบุรี เขต 1
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว21/2560
สพป.จันทบุรี เขต 1
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สพป.จันทบุรี เขต 1
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.จันทบุรี เขต 1
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.จันทบุรี เขต 1
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สพป.จันทบุรี เขต 1
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.จันทบุรี เขต 1
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล