สพป.จันทบุรี เขต 1

2PDLCA Model

2PDLCA Model

 

         เป็นรูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ซึ่งได้นำกระบวนการ PDCA (Plan Do Check Action) และกระบวนการ PLC (Professional Learning community) โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยื่นและมั่นคง พร้อมน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย
                                                                                            1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
                                                                                            2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 
                                                                                            3) มีงานทำ - มีอาชีพ 
                                                                                            4) การเป็นพลเมืองดี
        จึงนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม จากการผสมผสานกระบวนการทั้ง 2 กระบวนการ และศาสตร์พระราชาจนเกิดเป็น 2PDLCA Model ซึ่งเป็นรูปแบบกระบวนการบริหารงาน ทั้ง 4 งาน พัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วมของคณะครู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ของนักเรียนครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจที่ดีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21         2PDLCA Model สู่ Happy School การขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้วย "ความรัก" จึงนำมาซึ่งความสุข คือ ใช้กระบวนการหลัก ได้แก่กระบวนการบริหารจัดการ,กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการ PDCA ( Plan Do  Check Action ) และกระบวนการนิเทศงานทั้ง 4 งาน โดยกระบวนการ PLC (Professional Learning community) เชื่อมโยงร้อยรัดทุกกระบวนการด้วย "ความรัก" นำไปสู่ "ความสุข" โรงเรียนวัดหนองคันฯ โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลตะกาดเง้า มีจุดเด่นมากมาย มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็น Happy School 

 

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อารียา ศรีสมัย


อารียา
อารียา ศรีสมัย


IMG