สพป.จันทบุรี เขต 1

Best Practice Active Learning

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นางปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล ครูของโรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) ได้รับรางวัล 
ครูผู้สอน Active Learning เป็น Best Practice Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อารียา ศรีสมัย


อารียา
อารียา ศรีสมัย


IMG