สพป.จันทบุรี เขต 1

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ)

การประเมินผลปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

กล่องแสดงความคิดเห็น