สพป.จันทบุรี เขต 1

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร                  


                


            


                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


                   


                                                                                                                                                                    

                  3.การพัฒนาบุคลากร

     
  
     

          4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ    

          

     
   
   
      
                                                                                  
   5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ                              
                         

                                                   

กล่องแสดงความคิดเห็น