สพป.จันทบุรี เขต 1

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูแลพบุคลากรทางการศึกษา


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ


แนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ


ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการมาตราฐานตำแหน่งและมาตราฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


การลดเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับของผู้ขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการสอน


หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ


หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา


หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง


แจ้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561


ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551


กล่องแสดงความคิดเห็น