สพป.จันทบุรี เขต 1

การประเมินผลการปฏิบัติราชการการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย


การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)


การปรับเงินเดือนเข้าสู้บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)


หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง


หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งมาใช้สำหรับ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)


กล่องแสดงความคิดเห็น