สพป.จันทบุรี เขต 1

การพัฒนาบุคลากรมาตราฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายการสอน สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

กล่องแสดงความคิดเห็น