สพป.จันทบุรี เขต 1

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนวัดเนินสูง


จากงบพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่ตั้งไว้ 45,000 บาท

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ  เพียงแต่ให้บุคลากรพัฒนาตนเองโดยไม่ใช้งบประมาณ เช่น การทำวิทยฐานะ การอบรม เป็นต้นดังข้อมูลแนบต่อไปนี้
กล่องแสดงความคิดเห็น