สพป.จันทบุรี เขต 1

การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน


การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนโรงเรียนวัดเกาะขวาง (สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)

โรงเรียนวัดเกาะขวาง

School Isolationแผนเผชิญเหตุ

            เมื่อพบนักเรียน / ครู / บุคลากร มีผลการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Tesk Kid) โดยมีผลการตรวจเป็นบวก

            1. แจ้งผู้ปกครองของนักเรียนที่มีผลการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK เป็นบวก เพื่อนำนักเรียนกลับทันที

            2. แจ้งผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนที่มีนักเรียนตรวจพบเชื้อให้ทราบ (ผู้ปกครองสามารถนำนักเรียนกลับได้)

            3. ครูประจำชั้นให้นักเรียนในชั้นเรียนทั้งห้องแยกไปเรียนที่ห้องเรียนสำรอง เพื่อทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนที่มีการติดเชื้อ โดยทิ้งระยะเวลาหลังจากฉีดพ่น 2 ชั่วโมง แล้วจึงกลับเข้าห้องเรียนได้

            4. กลุ่มเสี่ยงสูงมาก ได้แก่ กลุ่มที่ปฏิสัมพันธ์แบบใกล้ชิดโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย เช่น รับประทานอาหารร่วมกัน ให้หยุกเฝ้าสังเกตอาการ 5 วัน

            5. เมื่อกลับมาเรียนที่โรงเรียนใน 5 วันแรกให้เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 2 เมตร อย่างเคร่งครัด และตรวจหาเชื้อตามแนวทางที่กำหนด

 

1. การตรวจ ATK นักเรียน ครู และบุคลากร

            1. นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน ตรวจ ATK ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

            2. นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน หากมีไข้ หรือมีอาการทึ่เข้าข่ายการเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ทำการตรวจ ATKเพื่อคัดกรองตนเองโดยเร็วที่สุด (ไม่ต้องตรวจทุกสัปดาห์)

 

2. เคร่งครัด 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)

            1.Distancing การเว้นระยะห่าง

            2. Mask wearing สวมหน้ากากอนามัย

            3.Hand washing ล้างมือบ่อยๆ

            4.Testing คัดกรอง วัดไข้ สังเกตอาการ

            5. ลดการแออัด

            6. Cleaning ทำความสะอาด

 

3. เคร่งครัด 6 มาตรการเสริม SSET-CQ

            1. Self care ดูแลตนเอง

            2.Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว

            3.Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่

            4.Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน

            5.Check สำรวจการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง

            6.Quarantine กักกันตัวเอง

 

4. มาตรการการเดินทางเข้าและออกจากโรงเรียน (Seal Route)

            การมารับ - ส่งนักเรียน ผู้ปกครองสามารถรับ - ส่งนักเรียน ณ 3 จุดคัดกรอง โดยมีครูผู้ดูแลเดินสังเกตการณ์ ณ จุดคัดกรองทั้ง 3 จุด

            - จุดที่ 1 อาคาร 1 สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3

            - จุดที่ 2 อาคาร 2 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5

            - จุดที่ 3 อาคาร 3 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ปริฉัตร หุ่นบุญ


ปริฉัตร
ปริฉัตร หุ่นบุญ

บทความอื่นของ ปริฉัตร

    0 results


IMG